Medezeggenschap

 • In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Hieronder vind je een overzicht van alle medezeggenschap binnen de Universiteit Utrecht. Ook vind je hier welke NW&I-studenten dit jaar plaats hebben genomen in een medezeggenschaporgaan. Op die manier weet je wie je waarvoor kunt benaderen.
  In het organogram zie je alle medezeggenschapsorganen die voor studenten van NW&I, IS en SBI van belang zijn.

  College van Bestuur (CvB)
  Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de raad van toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is. De rol van voorzitter wordt momenteel ingenomen door Anton Pijpers. De rector magnificus (altijd een hoogleraar) is op dit moment Bert van der Zwaan. Als derde lid behoort Marjolein Toebes eveneens tot het College van Bestuur.

  Universiteitsraad (U-raad)
  De Universiteitsraad bestaat gedeeltelijk uit medewerkers van de universiteit en gedeeltelijk uit studenten, die jaarlijks worden gekozen door alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht. De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

  Faculteitsbestuur (Geowetenschappen)
  De faculteit Geowetenschappen wordt door het faculteitsbestuur geleid, met aan het hoofd de decaan. Op het moment ziet het bestuursteam er als volgt uit: Piet Hoekstra (decaan), Peter Driessen (vice-decaan onderzoek) Hans de Bresser (vice-decaan onderwijs), Chris Marcelis (directeur), Jeffrey Peters (student-lid) en Luc Rietveld (bestuurssecretaris).

  Faculteitsraad (Geowetenschappen)
  De Faculteitsraad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. Zij vergadert één keer per maand over allerlei zaken die binnen de faculteit aan de orde komen. Hiertoe behoren onder andere de begroting voor het komende jaar, het strategische plan voor de komende periode en de bespreking van de Onderwijs- en Examenreglementen van alle opleidingen.
  In de faculteitsraad nemen 8 studenten en 8 medewerkers zitting, verdeeld over de drie departementen van de faculteit: Aardwetenschappen (AW), Innovatie, Milieu en Energiewetenschappen (IMEW) en Sociale Geografie & Planologie (SGPL). Dit jaar heeft Gaston Heimeriks vanuit het department IMEW als personeelsgeleding in de faculteitsraad plaatsgenomen. Dit collegejaar neemt Tijmen Cobelens plaats in de faculteitsraad.

  Departementsbestuur (Innovatie, Milieu- en Energiewetenschappen (IMEW))
  Het departement Innovatie, Milieu- en Energiewetenschappen omvat naast de bacheloropleiding Natuurwetenschap & Innovatiemanagement ook de bacheloropleidingen Milieu-maatschappijwetenschappen en Milieu-natuurwetenschappen én de masteropleidingen Innovation Sciences, Sustainable Business and Innovation, Sustainable Development, Energy Science en Water Science and Management.

  Bestuur bacheloropleidingen IMEW
  De onderwijsdirecteur van de bacheloropleidingen IMEW neemt beslissingen over de inrichting en organisatie van de bacheloropleidingen Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (NW&I), Milieu-maatschappijwetenschappen (MMW) en Milieu-natuurwetenschappen (MNW). De onderwijsdirecteur besluit (namens de decaan van de faculteit) tevens over het bindend studieadvies, dat aan alle studenten aan het eind van hun eerste studiejaar wordt uitgebracht. Hij/zij laat zich hierbij adviseren door de examencommissie en de studieadviseur.
  Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse onderwijszaken binnen de opleiding ligt bij de programmaleider van de opleiding. Dit is voor NW&I dr. Wouter Boon.

  Graduate School
  De masteropleidingen Innovation Sciences (IS) en Sustainable Development (SD) zijn onderdeel van de facultaire Graduate School. Deze heeft een eigen bestuur (Board of Studies), die onder andere beschikt over de toelating tot de masteropleidingen.

  Examencommissies
  Er zijn twee examencommissies, een voor NW&I en een voor de master IS. De examencommissie bepaalt of studenten in aanmerking komen voor een bachelor- of masterdiploma. Tevens kunnen bij hen verzoeken tot vrijstelling gedaan worden, die door de examencommissie goedgekeurd moeten worden.

  Opleidingscommissies IMEW
  Er zijn twee opleidingscommissies, een voor NW&I en een voor IS. De opleidingscommissie (OC) is een adviserend orgaan, zij adviseert het bestuur van de opleiding. In deze commissie zitten zowel studenten als docenten. Vanuit NW&I nemen dit jaar Erik Schuurmans en Janine Noordam plaats in de bachelor OC. De master OC is vertegenwoordigd door Adriaan Smeitink (namens Innovation Sciences) en Roelant Knauff (namens Sustainable Business and Innovation).

  Onderwijs Evaluatie Panel (OEP)
  Het Onderwijs Evaluatie Panel bestaat uit studenten die samenkomen om kwalitatieve feedback te geven over vakken. De bijeenkomsten worden na ieder blok georganiseerd en alle studenten die de te evalueren vakken hebben gevolgd zijn welkom om feedback te geven. De kwalitatieve feedback die wordt verkregen tijdens de OEP-bijeenkomst wordt door de Opleidingscommissie gebruikt om een advies voor docenten en het managementteam van de opleiding te formuleren. Ook wordt er gecontroleerd of dit advies wordt opgevolgd.

COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.